6 điện thoại không dây kỹ thuật số (DECT) được thử nghiệm

Mọi nhà đều cần một chiếc điện thoại và mọi điện thoại đều cần một ngôi nhà

6 điện thoại không dây kỹ thuật số (DECT) được thử nghiệm

Mọi nhà đều cần một chiếc điện thoại và mọi điện thoại đều cần một ngôi nhà